"

Hornbæk Golfklubs situation

 

Hornbæk Golfklub fejrede i juli 2014 sit 25 års jubilæum. I de første  20 år oplevede klubben fremgang med stigende medlemstal hvert år. Der var lange ventelister i de etablerede klubber omkring København og i Nordsjælland, og Hornbæk Golfklub havde plads til flere medlemmer.

 

I klubbens første år har skiftende ledelser og en stor del af medlemmerne brugt tusindvis af timer på at udforme og etablere de rammer, som vi i dag betragter som en naturlig og selvfølgelig del af Hornbæk Golfklub. Det gælder fx. banen, klubhuset, maskinparken, træningsfaciliteterne, bagrummene, matcherne, restauranten og en trænerstab, der har kompetencer til at forbedre alle typer af golfspillere.

 

Så kom finanskrisen med de følger, som vi kender alt for godt. Antallet af medlemmer faldt drastisk. Mange medlemmer valgte at finde en klub i nærheden af deres bopæl. Faldet i antallet af medlemmer begyndte lige efter, at klubben havde forpligtet sig økonomisk med købet af Lærkeager. Klubbens fortsat stramme økonomi betyder, at der endnu ikke er mulighed for at udnytte Lærkeager fuldt ud.

 

I disse år er golfklubberne også begyndt at mærke, at der bliver flere ældre og færre unge i befolkningen. For de ældre ophører golfspillet af naturlige årsager inden for en begrænset årrække, og de yngre har mange valgmuligheder, når de skal vælge fritidsaktiviteter for dem selv og deres børn.

 

De fleste golfklubber har afskaffet ventelisterne, og økonomien er presset. Udviklingen har ført til en skærpet konkurrence imellem klubberne bl.a. med ”billig tilbud” for at skaffe nye medlemmer. Lige nu mangler de fleste af vores naboklubber omkring 100 medlemmer for at opnå en økonomisk frihed til at opretholde en tidssvarende golfklub med de faciliteter, der efterspørges i et moderne servicesamfund.

 

Hornbæk Golfklub har i de seneste år mistet 10-15 % af medlemmerne hvert år. Vi må regne med, at denne udvikling fortsætter i de kommende år. Der skal derfor hvert år rekrutteres et stort antal nye medlemmer blot for at opretholde medlemsbestanden.

 

I 2013 oplevede klubben for første gang siden 2009 en lille stigning i antallet af fuldtidsmedlemmer. Derudover er der kommet flere flex-medlemmer. Første halvår af 2014 har også vist en positiv udvikling i medlemstallet.

 

Den positive udvikling skyldes ikke mindst den opfindsomhed, som er lagt i markedsføringen efter nye medlemmer. Og så skal vi huske at takke de frivillige, der tager imod de nye golfspillere og giver dem en god introduktion til klubben, så de melder sig ind.

 

Arbejdet med par 3-banen skrider frem som planlagt, så banen kan tages i brug i foråret 2015, og klubbens lån er blevet omlagt til en lavere rente. Umiddelbart ser fremtidsudsigterne for klubben nu lysere ud end for 1-2 år siden. Vi skal imidlertid huske, at der hvert år skal rekrutteres nye medlemmer for at opretholde balancen i klubbens økonomi. Hvis vi vil skaffe penge til at udvikle Lærkeager eller til andre nye projekter i klubben, er det nødvendigt, at vi får endnu flere nye medlemmer – meget gerne 100 nye fuldtids medlemmer – eller, at vi finder andre finansieringsformer.

 

 

Hvorfor er der behov for strategiarbejde?

Hornbæk Golfklub er både en sportsklub og en virksomhed. Det faste, daglige arbejde bliver udført af lønnede medarbejdere. Samtidig udfører mange medlemmer frivilligt arbejde, der er nødvendigt for at klubben kan fungere. Arbejdet i bestyrelsen er også frivilligt arbejde.

 

Vores naboklubber har forøget medlemskontingentet for at opnå et større økonomisk råderum til forbedring af faciliteter mm. Hornbæk Golfklub har derimod fastholdt kontingentet på et lavere niveau. Bestyrelsen har derfor valgt at bruge de fleste kræfter på den daglige drift, rekruttering af nye medlemmer og etablering af par 3-banen på Lærkeager.

 

Når vi ser tilbage, er bestyrelsens begrænsede ressourcer mest blevet brugt til at lede klubben igennem de dagligdags problemer. Der har været flere tilløb til at arbejde mere langsigtet, men det er ikke blevet ført til ende.

 

Den skærpede konkurrence om medlemmerne og den mere følsomme økonomi har vist, at ledelse af en golfklub er blevet en større udfordring. Dette gælder også for Hornbæk Golfklub. Det er baggrunden for bestyrelsens beslutning om at iværksætte arbejdet med en samlet strategi for klubben.

 

 

Strategi processen
Strategi processen skal danne rammerne for Vision 2020 - ”FREMTIDENS Hornbæk Golfklub” og skal resultere i en stillingtagen til klubbens mission, vision, værdigrundlag samt strategiske mål. Formålet med visionsarbejdet er at skabe et klart billede af potentialet og at videreudvikle klubben. Vi ønsker, at Hornbæk Golfklub for medlemmer bliver den foretrukne blandt de medlemsejede klubber i Nordsjælland og attraktiv for gæster. Klubben skal være kendt som en del af Hornbæk bys brand, og en klub, som medlemmerne er stolte over at være en del. Dette gælder både banen, klubhuset, træningsfaciliteter, medarbejdere, sportsafdelingen og ikke mindst, atmosfæren og sammenholdet.

 

Strategi er at vælge til og fra ud fra, hvad vi drømmer om, vil og kan. En god strategi er baseret på fakta om udviklingen og de forventede trends. Strategien bygger videre på eksisterende styrker. Den skal tage sit udgangspunkt i en innovativ vision, en ”drøm”, som gerne må være uopnåelig. Visionen skal omhandle hele Hornbæk Golfklubs værdikæde og tage udgangspunk i klubbens værdisæt, kultur og organisation og understøtte gode golfoplevelser i et rummeligt socialt miljø samt en service, der ligger ud over, hvad vi forventer. Samtidig skal den udnytte det potentiale, der er inden for klubbens mange delområder.

 

Hornbæk golfklub kan som medlemsejet klub kun fungere optimalt med hjælp fra klubbens mange frivillige kompetencer. Potentialet er stort, hvis de rette frivillige ressourcer kan findes frem og aktiveres. For at dette kan realiseres, skal organisationen tilpasses fremtidens udfordringer.

 

  

Mission, vision og værdigrundlag
Bestyrelsen begyndte på et seminar i oktober 2013 at drøfte de overordnede rammer for strategiprocessen:

 

MISSION
”Hvorfor og for hvem er klubben til, og hvad skal vi gøre for at opnå størst mulig tilfredshed hos brugerne af klubben?”

 

VISION
”Hvordan er klubbens idéal tilstand?” – ”en drøm” i 2020, der gerne må være vanskelig at opfylde

 

VÆRDIGRUNDLAG

”Fælles forståelse og forventninger til ledelsen, medarbejdernes og medlemmernes adfærd – hvad de interne relationer er baseret på (fx rummelighed, tillid, støtte, moral, etik og ærlighed samt demokrati mm.). Hvad lægger vi vægt på, og hvilke grænser har vi?”

 

 

Mål og handleplaner
For at gøre en vision til virkelighed skal visionen udmøntes i nogle konkrete og målbare strategiske mål, der på kortere eller længere sigt skal søges opfyldt. Eksempler på mål:

  • 80 % af medlemmerne skal være tilfredse med klubben

  • Klubbens sportshold skal være blandt top 3 i de rækker, som de deltager i

  • Restauranten skal skabe socialt liv, og 80 % af kunderne skal være tilfredse

  • Nettotilgangen af medlemmer skal være mindst 20 pr. år og større end hos vore naboklubber

  • Målene opdeles på klubbens mange udvalg og alle vigtige elementer i den helhed, der skal udgøre Vision 2020 - ”FREMTIDENS Hornbæk Golfklub.”

På baggrund af de strategiske mål, som skal være specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske, tilpassede og engagerende, udarbejdes der handleplaner og årsbudgetter for hvert af klubbens organisatoriske enheder. Handleplaner samt årsbudgetter skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen og indgå i klubbens samlede aktivitetsplanlægning og budget.

 

Baseret på strategiplanen, herunder de strategiske mål, udarbejdes der budgetter og prognoser over indtægter og udgifter frem til 2020. Da fremtiden er usikker, skal der udarbejdes alternative scenarier, der indgår som en del af beslutningsgrundlaget frem til 2020.

 

 

Visionsrapport 2020
Det færdige arbejde samles i en VISIONSRAPPORT 2020, der årligt skal vurderes og eventuelt justeres af bestyrelsen på et strategimøde. For kommende bestyrelser vil rapporten være:

  • Et styringsredskab til brug for prioritering, sætte retning og holde fokus på klubbens udvikling.

  • Et redskab til klart at kommunikere afledte krav til udvikling, roller og potentiale til lønnede -og frivillige, ansatte, forpagtere/samarbejdspartnere samt medlemmer

  • Et støtteværktøj til bestyrelse og udvalg til udformning af decentrale strategi -og handleplaner

  • Et redskab til at kommunikere ”historier” til omverdenen, herunder sponsorer og green fee gæster samt nye medlemmer for at styrke klubbens brand og hermed økonomi. 

Hornbæk Golfklub  Følg os på facebook HGK   

       

Bøtterupvej 2 C
Havreholm
3100 Hornbæk

Tlf.nr. 49 75 95 70

Email:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretariat

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se information

Træner

20 82 74 53

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Restaurant

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Shoppen

49 75 95 72

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Shop

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Hornbæk Golfklub. All Rights reserved.