"

Generalforsamlinger

P3190015 300x227 

Om afholdelse af Generalforsamling i Hornbæk Golfklub er følgende nedfældet i klubbens vedtægter:

 

§ 4. Generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling afholdes i Hornbæk hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og vedlagt sammendrag af det reviderede regnskab. Herudover skal det detaljerede reviderede regnskab være fremlagt i klubbens sekretariat.

 

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

 

Stemmeberettigede er kun aktive og passive medlemmer, som i følge dansk lov er personlig myndige, og som ikke er i restance til klubben, med hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

 

På 50% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers forlangende, skal der afholdes skriftlig afstemning.

 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor  skal der - i tilfælde af kampvalg - anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med 1 stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

 

§ 5. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud

  5. Forslag fra bestyrelsen

  6. Forslag fra medlemmerne

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

Sekretariat

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se information

Træner

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Café Rolf

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Shoppen

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Bøtterupvej 2 C - 3100 Hornbæk - CVR: 20 82 59 36

Copyright © 2019 Hornbæk Golfklub. All Rights reserved.